top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20167/679 z dfnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych zawartych we wszystkich umowach z Mosfor Sp. z o.o. jest Mosfor Sp. z o.o. ul. Marmurowa 32/19 05-110 Jabłonna
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów.
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy administracji i pedagogiczni firmy Mosfor Sp. z o.o. ul. Marmurowa 32/19 05-110 Jabłonna
Dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20167/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (DZ. Urz. UE 2016: L.119/1) dalej zwane RODO, w związku prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.2016r. poz. 666)
Administratorem danych osobowych jest Mosfor Sp. z o.o. ul. Marmurowa 32/19 05-110 Jabłonna
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem: sales@mosfor.com
Dane osobowe ucznia przetwarzane będą w celu informowania o działalności firmy oraz w celach promocyjnych na: stronie internetowej, serwisach społecznościowych, ulotkach, banerach i plakatach reklamowych, danych zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości oraz konkursach w których bierze udział nasza firma.
Dane zgromadzone w procesie przetwarzania wizerunku będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Opiekunom prawnym ucznia i uczestnikom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

bottom of page